ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ