ศึกษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บ่อเกิดและหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ ดุลอาณาเขตแดนระหว่างรัฐ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ บทบาทของตัวแทนรัฐบาล การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ สงครามและความเป็นกลาง