ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอย่าง  พระไตรปิฎก  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต  การบริหารจิตและเจริญปัญญา