ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดทำซอฟต์แวร์รวมถึงระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เช่น ระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ระบบงานประชาสัมพันธ์องค์กร หรือการบริการบริหารงานภายในองค์กร พร้อมทั้งเขียนรายงานและนำเสนอโครงงาน