คำอธิบายรายวิชา

    ความหมายของบรรยากาศของโลก องค์ประกอบและสมบัติของอากาศ สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การศึกษาภูมิอากาศของไทย

จำนวนหน่วยกิต      2 (1-2-3)

ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ หมู่ 1 และ หมู่ 2