คำอธิบายรายวิชา

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับปัญหาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติวิจัย

จำนวนหน่วยกิต  3(2-2-5)    4 ชั่วโมง / สัปดาห์

ชั้นปีที่เรียน  ภาคการศึกษา  1 /2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1,2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป