ศึกษาความสำคัญ ความเป็นมา และแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน อัจฉริยะทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร การวางแผนแนวทางข้อจำกัดและกลยุทธ์ ในการดำเนินการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานและแนวโน้มของธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม เทคนิคการขาย จัดทำสื่อการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์