จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสถานการณ์จริง