ความสำคัญของการประมง ปัญหาการส่งเสริมการประมง หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการและปฏิบัติการส่งเสริมการประมง เพื่อนำความรู้และวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ไปสู่ชาวประมง การส่งเสริมการประมงของประเทศไทยและบางประเทศ ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการ รูปแบบของการส่งเสริมการประมง การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริมการวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริม มีการศึกษานอกสถานที่