การศึกษา สังเกตการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบทดสอบ  ข้อสอบ  หรือเครื่องมือวัดผล  การตรวจข้อสอบการให้คะแนน  และการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  การทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง