ศึกษาไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษโดยเน้นที่รูปแบบของประโยค การเรียงลำดับความสอดคล้องของประธานและกริยา กาล ตลอดจนการนำไปใช้ รูปและการใช้โครงสร้างภาษาพูและภาษาเขียนในบริบทสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง บทสนทนา หรือร้อยแก้ว โดยมุ่งเน้นเรื่องของรูปแบบของภาษาที่ใช้ แบบฝึกหัดที่เน้นเรื่องความแม่นยำในการสร้างประโยค