คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย  ความสำคัญ  และศึกษากระบวนการผลิต  คุณสมบัติการนำไปใช้งานของวัสดุประเภทต่างๆ  ได้แก่  วัสดุใหม่ในงานอุตสาหกรรมเหล็ก  เหล็กผสม  เหล็กหล่อ  โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  เช่น  ทองแดง  อะลูมิเนียม  สังกะสี  ดีบุก  ฯลฯ  วัสดุประเภทอโลหะ  ได้แก่  วัสดุเซรามิกส์  ยาง  แก้ว  ไม้  วัสดุผสม  วัสดุนาโน  และวัสดุอุตสาหกรรมอื่นๆ