ความสำคัญ ประเภท ชนิด อนุกรมวิธาน ชีววิทยาทั่วไป แหล่งที่อยู่ และการแพร่กระจายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง หลักการเลี้ยงและการเพาะพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ