ประวัติและการศึกษามีนวิทยา ลักษณะโครงสร้างและระบบการทำงานต่าง ๆ ของปลา  กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของปลา อนุกรมวิธานของปลา วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ