เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการ การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรคเบื้องต้น และการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและฝึกปฏิบัติราชวิชาการรักษาโรคเบื้องต้นได้