เลขนัยสำคัญ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน ความจุความร้อน การขยายตัวเนื่องจากความร้อน การถ่ายเทความร้อน ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงาน และโมเมนตัม ความร้อนและคลื่นกล