เลขนัยสำคัญ  ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ปริมาณทางฟิสิกส์  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน  ความจุความร้อน  การขยายตัวเนื่องจากความร้อน  การถ่ายเทความร้อน