คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน การนำความรู้ไปบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับต่างๆ

จำนวนหน่วยกิต   3(2-2-5)      4 ชั่วโมง / สัปดาห์

ประเภทของรายวิชา              กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

 ภาคการศึกษา  2 /2563  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่  4   

จุดมุ่งหมายรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และและความเข้าใจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ ตลอดจนบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับต่างๆ ได้