คำอธิบายรายวิชา

ประเภทและโครงสร้างของสารพฤกษเคมีและสมุนไพร วิธีการสกัดสารธรรมชาติ การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อดูแลสุขภาพและการบรรเทาโรคเสื่อม  สารต้านอนุมูลอิสระ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อความงาม

จำนวนหน่วยกิต       3 (2-2-5)    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

ประเภทของรายวิชา    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

    ภาคการศึกษาที่ 2/2563   นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น และมีความรู้เกี่ยวกับสารพฤษเคมีและการประยุกต์ใช้  และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม