คำอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในงานอุตสาหกรรม ความเกี่ยวข้องของชีวเคมีกับการเกษตรและอาหาร ชีวเคมีด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม

ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 

จำนวนหน่วยกิต         3 (2-2-5)    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

    ภาคการศึกษาที่ 1/2563   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

     1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้ทางชีวเคมี

     2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมีอธิบายบทบาทที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีเอนไซม์ อุตสาหกรรมอาหาร  เครื่องดื่ม กระบวนการหมัก ทางการแพทย์ สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม ด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม และบูรณาการความรู้แบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

     3. เพื่อพัฒนาทักษะการนำชีวเคมีประยุกต์ไปใช้ในการสอน และบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้