วิวัฒนาการของการจัดการขยะ แหล่งกําเนิด องค์ประกอบ และสมบัติของขยะ อัตราการเกิดขยะ การจัดการขยะที่แหล่งกําเนิด การเก็บรวบรวม การขนส่งและ การกําจัดขยะ เกณฑ์ และเทคนิคในการออกแบบพื้นฐานของวิธีการเผาในเตาเผา การฝังกลบแบบสุขาภิบาล และการหมักทําปุ๋ย เทคนิคการลดปริมาณมูลฝอย และการนํากลับมาใช