ศึกษาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ การประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยสามารถนําหลักการดังกล่าวไปใช้จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน