ศึกษาประวัติความเป็นมา ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น บิต ไบต์ ข้อมูลและโครงสร้าง มิติและระบบพิกัด ความต่อเนื่อง และความไม่ต่อเนื่อง รูปทรงวัตถุ ศึกษาพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์ของระบบกราฟิก อุปกรณ์รอบข้างคอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบสีและการแสดงผลภาพขาวดา กระบวนการภาพสองมิติ การสร้างภาพสามมิติ หลักการออกแบบกราฟิก การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในงานด้านกราฟิกแบบบิตแมป และเวกเตอร์