คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด  ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานก่อสร้าง  หลักและกระบวนการบริหาร  การวางแผนงานก่อสร้าง  การจัดหน่วยงาน  การควบคุมและการตรวจสอบ  การประสานงาน  การทำรายงานการก่อสร้าง  การประชาสัมพันธ์  การบริหารการเงิน  เครื่องมือ  และวัสดุก่อสร้าง  การบริหารงานบุคคลในงานก่อสร้าง  ขั้นตอนการประกวดราคา  การบริหารงานรับเหมา  การทำสัญญาก่อสร้าง  การวางแผนด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  Barchart,  CPM,  Pert   การปรับแผนงาน  การประเมินผลงาน  การปรับปรุงแก้ไข