คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทด้วยวิธีน้ำหนักบรรทุกยืดหยุ่น  วิธีมุมลาด – ความแอ่น  วิธีการกระจายโมเมนต์  วิธีพลังงานความเครียด เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีพลาสติก  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีประมาณ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์