หลักการทั่วไปในการจัดการทำฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผน การบริหารและการจัดการธุรกิจ การคำนวณผลผลิต สถิติประชากร การวิเคราะห์สถานะฟาร์ม บัญชีฟาร์มสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต การตลาด และความต้องการของลูกค้า การจัดการของบุคลากรภายในฟาร์ม ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน