รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5003101 หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์
หลักการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการประมง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง