คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  การนำข้อมูลอินเตอร์เน็ตมาใช้ในงานอุตสาหกรรม การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้กับการจัดการอุตสาหกรรม  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ การนำเสนอและเผยแพร่ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น