คำอธิบายรายวิชา

เวกเตอร์และพีชคณิตของเวกเตอร์  ตรีโกณมิติ  สมการและค่าสัมบูรณ์  เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วย เส้นตรง วงกลม  และภาคตัดกรวย  การแก้สมการเชิงเส้น  ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง  และเมตริกซ์