การแปลความหมายและการสื่่อสารทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน