ประโยชน์และความสำคัญของพืชผัก  การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก  ชนิดและลักษณะประจำพันธุ์  การตั้งต้นในการทำสวนผัก  การเตรียมสถานที่ปลูกผัก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของผัก  เมล็ดและการขยายพันธุ์ผัก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การใช้เทคนิคสมัยใหม่ในการปลูกผัก  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว