หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์เป็นรายวิชาที่ว่าด้วยการใช้หลักทางสถิติในการประเมินความเป็นไปได้หรือวัดผลทางการเกษตร โดยมีอาจารย์ร่วมสอนทั้งสิ้น 3 ท่าน จากสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ประมง และ สัตวศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาดังกล่าวสามารถเข้าใจหลักทางสถิติของแต่ละสาขาวิชาเอก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานและอาชีพต่อไปในอนาคต