เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับพนธุ์ศาสตร์ทั้งทางพืชและทางสัตว์ โดยมีอาจารย์สอนร่วมด้วยกัน 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านจะมีเนื้อหาของแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ศาสตร์มาเป็นเนื้อหาหลักในการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจภาพรวมของวิชาทางพันธุ์ศาสตร์เพื่อการเกษตรในแต่ละสาขาวิชา สัตวศาสตร์ ประมง และเกษตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร