แบบจำลองภัยพิบัติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การจัดการเหตุฉุกเฉิน การทดลองกระบวนการเกิดของภัยพิบัติ การประเมินผลกระทบ การเตรียมการป้องกัน การตัดสินใจ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ