กระบวนการในการประพันธ์ดนตรี  ฝึกประพันธ์บทเพลง 2 ท่อน 3
ท่อน  โดยอาศัยปัจจัยและหลักการทางทฤษฎีดนตรี
ศึกษาเทคนิคและวิเคราะห์ผลงานจากบทประพันธ์ ฝึกประพันธ์เพลงสำหรับเครื่องดนตรี2–3 ชิ้น หรือที่ผู้สอนมอบหมาย