ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหารการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในสถานประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ถูกสุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษาการขนส่งอาหารสุขลักษณะส่วนบุคคลในการผลิตอาหารหลักการทำความสะอาดและการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารหลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลากอาหารกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสถานประกอบอาหารและมาตรฐานอาหาร