การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว วัตถุดิบและสํวนประกอบที่ใช๎ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ ตั้งแตํการคัดแยก การท าความสะอาด การตัดแตํงและการลวก ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง การตกผลึก การกรองการสกัด การลดขนาด และการผสม สมบัติของน้ าใช๎ในอุตสาหกรรมอาหาร