สัมมนาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน