1073202       การจัดโปรแกรมอบรมเด็กปฐมวัย                  3(2-2)

                                ( Program  for  Early  Childhood )

            ศึกษาปรัชญา  ทฤษฎีพื้นฐานและหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่น  ในการจัดโปรแกรมการอบรมส่งเสริมสำหรับเด็กอายุ 3-5*ปี  ทฤษฎีการเรียนรู้ พัฒนาการด้าน IQ  EQ  MQ  ความสำคัญของการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์  ปฏิสัมพันธ์นิยมและวุฒิภาวะนิยม  โปรแกรมการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละชมชน  หลักการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมปฐมวัยแนวโน้มในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเด็กปฐมวัยในอนาคต  ปัญหาการจัดโปรแกรมเด็กปฐมวัย  การประเมินผลโปรแกรมการอบรม