คณะ พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

หน่วยกิต 1(1-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับชีวสถิติในงานการพยาบาล  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การนำเสนอข้อมูล  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย  การคำนวณอัตรา  อัตราส่วน  การประมาณค่าประชากร  การสร้างและการนำตารางชีพไปใช้ในงานการพยาบาล

Concepts of biostatistics for nursing, data collection, analysis, data presentation, measuring of central tendency, measuring distribution, calculating the rates, ratio of the population, creating of life table and application for nursing.