Preparation for Professional Experience Training in  Communication Arts     

       จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการสื่อสารมวลชน ในการรับรู้ ลักษณะโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้น