ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบ วงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ การกำหนดความต้องการและการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์กระบวนการ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบ การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ