การศึกษาเกี่ยวกับภาษาความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน สายการบินภายในประเทศ ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ การขยายบริการของสายการบิน การจองโรงแรมและบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน และการขนส่งสินค้าทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สำคัญของสายการบิน  การจัดธุรกิจการบิน ความรู้เกี่ยวกับการจองตั๋วและการสำรองที่นั่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ