หลักการสำรวจและวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกำหนดรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน การศึกษาด้านการโรงแรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เลือกศึกษาวิจัยในหัวข้อที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการโรงแรม รวมทั้งการเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย