ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ งานบริการเพื่อการเดินทาง การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว  การวางแผนการใช้งบประมาณการดำเนินการ ผลกำไรทางธุรกิจ เทคนิคการให้บริการ การแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยว การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ โดยเน้นความปลอดภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มีการเดินทางภาคสนาม