ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าเข้าและสินค้าออก การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไขดุลการค้าและการชาระเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ