ศึกษาพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน ทรัพยากรพลังงาน ศึกษาวิธีการใช้พลังงานของโหลดชนิดต่างๆ เพื่อลดและควบคุมพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์การใช้และบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า การลดและการควบคุมความต้องการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม