ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ รูปแบบของการจัดสวนถาด พันธุ์ไม้สำหรับการจัดสวนถาด เครื่องปลูกและดินปลูก วัสดุตกแต่ง ภาชนะใช้สำหรับในการจัดสวนถาด ขั้นตอนการปลูกต้นไม่ในสวนถาด เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ หลักการจัดในทางศิลป์ และการดูแลรักษาสวนถาด การบำรุงรักษาสวน การคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน ปฏิบัติการ การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน คำนวณค่าใช้จ่ายฝึกจัดสวน