เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ากำลังและแผนภาพเส้นเดี่ยว พื้นฐานการออกแบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า ระบบการจำหน่ายไฟฟ้า การคำนวณและการประมาณโหลด การเลือกขนาดสายไฟและท่อร้อยสาย อุปกรณ์ป้องกัน การต่อลงดิน การคำนวณกระแสลัดวงจร การออกแบบให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานเป็นลำดับขั้น ระบบไฟฟ้ากำลังฉุกเฉิน การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง และสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับบ้านพัก อาคารทั่วไป อาคารโรงงาน