หลักการสำรวจและวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกำหนดรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน การศึกษาด้านการท่องเที่ยว งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เลือกศึกษาวิจัยในหัวข้อที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งการเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย